Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁSZF hatálya weboldalunkon történő jogviszonyokra terjed ki.

Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalunkon:  https://suttogovendeghaz.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

1. Bevezető rendelkezéses

1.1. Ön a suttogovendeghaz.hu weboldalon található szolgáltatásra vonatkozó megrendelése elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti az Általános Szerződési Feltételeket. Ezen szerződésben foglalt feltételek szerint Ön mint vevő és Rehling Dávid, mint eladó, mint a weboldal üzemeltetője között az Ön ajánlattételének  elfogadásával szerződés jön létre, és Ön tudomásul veszi, hogy rendelése fizetési kötelezettséggel jár.A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat nem iktatjuk, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, magyar nyelven íródnak és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexre nem utal.

Szolgálgató: Rehling Dávid. adószám: 46341471-1-34, székhely: 1118 Budapest, Pecz Samu utca 4, Bankszámlaszám: 12010635-01620752-00100004

2. Fogalom meghatározások

2.1 Suttogó vagy szállás: a 8654 Ságvár, Szőlőhegy 18. címen található szálláshely.

2.2 Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás vagy a szolgáltatások összessége.

2.3 Vendég: Egy természetes személy, aki elszállásolást vesz igénybe. A vendég általában egyúttal a szerződő fél. Vendégnek számítanak azon személyek is, akik a szerződő féllel együtt érkeznek (pl. családtagok, barátok, stb.). 

3. A szállásfoglalás menete

3.1 Az időpont kiválasztása

Az időpontokat a főoldalon található Foglalás menüpontban, találja meg.

A szabadon foglalható időpontokat a vendég a foglalási táblázatban zöld színű háttérrel feltüntetve találja meg. 

Amennyiben további kérdése merülne fel a foglalással vagy ajánlatokkal kapcsolatban, akkor az suttogovendeghaz@gmail.com e-mail címen kaphat részletes felvilágosítást.

3.2 Adatok megadása

A foglalás véglegesítése előtt Önnek meg kell adnia nevét, email címét és a résztvevők számát.

3.3 Foglalás véglegesítése

A rendelését véglegesíteni az “Elküldés” gomb megnyomásával tudja. 

3.4 Megrendelés visszaigazolása 

A weboldalon történő rendelése esetén Ön, mint Vásárló tekinthető ajánlattevőnek, így a Vásárló és az Eladó közötti szerződéskötés abban az esetben jön létre, mikor az Eladó a weboldalon keresztül történt ajánlattételt elfogadja.

Az üzemeltető által küldött visszaigazoló email az ajánlattétel elfogadásának minősül.   

Átutalással történő fizetés esetén – amennyiben felek eltérően nem állapodnak meg – Vendég köteles a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a megállapított határidőig a Szolgáltató bankszámlájára átutalással megfizetni, ennek megtörténtének igazolását Szolgáltató kérheti.

4. Szállásfoglalás lemondása

A szállásfoglalás lemondásának a részletei a https://suttogovendeghaz.hu/foglalasi-es-lemondasi-feltetelek oldalon találhatóak.

5. Vásárlás utáni ügyfélszolgálat

A foglalást követően az alábbi elérhetőségeken keresztül vagyunk elérhetőek:

suttogovendeghaz@gmail.com

+36 30/777 2387

6. Felelősségvállalás

A szálláshelyet mindenki saját felelősségére használja. A szálláshely területén bekövetkező balesetekért felelősséget nem vállalunk.

7. Házirend

A Vendég jogosult a szobát és a szálláshely egyéb közös használatra szolgáló helyiségeit rendeltetésszerűen használni, amely során köteles a házirend szabályait megtartani.

8. Panasztétel
 

A Vendég jogosult a Szolgáltatóval vagy a szolgáltatással szemben panaszt tenni a szálláshelyen tartózkodása időtartama alatt, a
szálláshelyről történt távozás után ezen joga megszűnik. Szolgáltató köteles az írásos panaszt kivizsgálni és annak indokolt elhárítása
érdekében szükséges és ésszerű lépéseket megtenni.

9. Kedvezmények

A Szolgáltató időről időre dönthet kedvezményeket és egyéb promóciós ajánlatokat hirdetni, amelynek feltételeit jogosult egyoldalúan megállapítani, illetve azt bármikor módosítani vagy visszavonni.

10. Szolgáltató egyéb jogai és kötelezettségei

10.1 Zálogjog. Amennyiben Vendég az igénybe vett szolgáltatások díjának, vagy a ténylegesen igénybe nem vett, ugyanakkor a lemondási szabályok alapján kötbérfizetési kötelezettséggel terhelt megrendelések utáni kötbér megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

10.2 Személyazonosság ellenőrzése. Szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételéhez való jogosultság ellenőrzése érdekében a Vendég(ek) személyazonosságának ellenőrzésére.

10.3 A szolgáltatás-nyújtás visszautasítása. Szolgáltató jogosult a szolgáltatás-nyújtást megtagadni (visszautasítani) és a megrendeléstől elállni vagy azt felmondani, ha (i) Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a közös használatú helyiségeket; ha (ii) Vendég a berendezést vagy egyéb tárgyakat megrongálja; ha (iii) Vendég a házirend szabályait súlyosan megszegi vagy magatartásával a többi vendéget zavarja; ha (iv) fertőző betegségben szenved; ha (v) fizetési kötelezettségeit határidőben nem teljesíti; (vi) bármely egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alapján a szolgáltatás-nyújtás ésszerűen nem elvárható Szolgáltatótól.

10.4 Szolgáltató felelőssége

10.4.1 Szolgáltató felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely Szolgáltató érdekkörén belül felmerült okból éri Vendéget. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki ugyanakkor az érdekkörén kívül eső olyan okból bekövetkező kárért, amelynek elhárítása ésszerűen nem várható el Szolgáltatótól.

10.4.2 Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a Suttogó vendégház teljes területén (ide tartozik a kisház), ahová Vendég nem léphet be, az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

10.4.3 Vendég köteles az őt ért kárt azonnal bejelenteni Szolgáltató részére a szálláson, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez / rendőrségi eljáráshoz szükséges.

10.4.4 A szokásos értékű tárgyakért, így különösen, de nem kizárólagosan a Vendég által a szálláshelyre bevitt értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik – ennek bizonyítási kötelezettsége a Vendéget terheli. A Szolgáltató parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11. Jogfenntartás

Vendég tudomásul veszi, hogy a „Suttogó” és ” Párkapcsolati kalandtúra” márkanév, illetve bármely, a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb brand, továbbá azok képi és szöveges megjelenítése Rehling Dávid kizárólagos szellemi és szerzői jogi tulajdonát képező védjegye. A védjegy bármely módon történő felhasználásához Szolgáltató cégjegyzésre jogosult képviselőjének előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges, az abban foglalt tartalommal és terjedelemben. Kifejezett felhatalmazás hiányában tilos a védjegy másolása, rögzítése vagy bármely formában történő jogosulatlan felhasználása, és a felhasználó jogi felelősségét vonja maga után.

12. Egyéb rendelkezések

12.1 Titoktartás és felek jó hírnevének tiszteletben tartása

12.1.1 Felek kötelesek a megrendelés, mint egyedi szerződés és jelen ÁSZF feltételeit és rendelkezéseit, továbbá a közöttük létrejövő jogviszonyra és annak teljesítésére vonatkozó valamennyi információt bizalmasan, üzleti titokként kezelni. Felek bizalmas információk közé sorolják kifejezetten a megrendelő azonosítókat, a felhasználói adatokat, a tranzakciós összegeket, amelyeket a közlő fél védettnek vagy bizalmasnak minősít, vagy amelyekről a másik fél indokoltan azt gondolhatja, hogy bizalmasan kezelendőek.

12.1.2 A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az egyébként is nyilvános információkra. A titoktartás a feleket a megrendelések teljesítését (így az egyedi szerződés megszűnését) követően is kötelezi korlátlan ideig.

12.1.3 Felek egymás iránti kölcsönös tisztelettel járnak el és az együttműködésük időtartama alatt tartózkodnak minden olyan magatartástól vagy kijelentéstől, amely a másik fél jó hírnevét sérti vagy sértheti.

12.2 Adatkezelés

12.2.1 A vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre tekintettel Szolgáltató elsősorban az együttműködés érdekében szükséges adatokat rögzíti és kezeli Vendég vonatkozásában, amely adatokból jogosult az illetékes személyek vagy szervezetek részére megadni mindazon adatokat, amelyek megadására köteles (így különösen helyi adó jellegű kötelezettségei teljesítése, statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése). Egyebekben Szolgáltató biztosítja, hogy Vendég adatai illetéktelen harmadik személy részére nem hozzáférhetőek.

12.2.2 Az adatkezelés célja továbbá a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások szerződésszerű nyújtása, a szolgáltatás teljesítésétnek és a vendég-elégedettség ellenőrzése. A hírlevélre vonatkozó részletes szabályok a felhasználási feltételekben találhatók.

Vendég személyes adatainak kezelése önkéntes hozzájáruláson, valamint az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezésein alapul. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így Infotv. 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

12.3 A jogviszony átruházása.

Vendég a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult az egyedi szerződést harmadik félre átruházni.

12.4 Alkalmazandó jog, jogviták kezelése

12.4.1 Az egyedi szerződés és jelen ÁSZF vonatkozásában a magyar jogszabályokat, így az egyedi szerződés és jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdés tekintetében elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

12.4.2 Felek a jogviszony teljesítésében megnyilvánuló kölcsönös érdekükre tekintettel az egyedi szerződés és/vagy az ÁSZF létrejötte és rendelkezéseinek értelmezése, valamint a szerződéseken alapuló jogviszonyból és annak teljesítéséből eredő jogviták megelőzése érdekében kölcsönösen tájékoztatják egymást a szolgáltatások teljesítése során a másik fél oldaláról tapasztalt esetleges hibák vagy hiányosságok felől, lehetőséget biztosítva a másik félnek ennek észrevételezésére vagy kiküszöbölésére (panaszkezelés). Panaszt tenni Szolgáltatónak a honlapján feltüntetett elérhetőségein (székhelyén, telefonszámán vagy e-mail címén) lehetséges. A másik fél olyan súlyosan szerződésszegő magatartása esetén, amely alapján a sérelmet szenvedő fél azonnali hatályú felmondásra jogosult, nem elvárt panaszkezelése alkalmazása.

12.4.3 Felek az egyedi szerződés és/vagy az ÁSZF létrejötte és rendelkezéseinek értelmezése, továbbá a jogviszonyból vagy annak teljesítéséből fakadó esetleges jogvitáikat elsősorban egyeztetéssel kötelesek rendezni az előző pontban foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy feleknek lehetőségében áll a Szolgáltató székhelye vagy a Vendég lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez (elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek) vagy az Európai Bizottság által biztosított Online Vitarendezési Platformhoz (elérhetősége: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU) fordulni..

12.5 Jelen ÁSZF hatálya és módosítása

12.5.1 Jelen ÁSZF valamennyi rendelkezése irányadó felek teljes szerződéses jogviszonyára, kivéve, ha felek ettől eltérően állapodnak meg, illetve, ha az egyedi szerződés az ÁSZF-hez képest kifejezetten ellentétes rendelkezést tartalmaz.

12.5.2 Jelen ÁSZF-et Rehling Dávid jogosult egyoldalúan módosítani, köteles azonban biztosítani, hogy a honlapján mindenkor a hatályos és érvényes ÁSZF érhető el. Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelés útján létrejövő egyedi szerződésre kötelező érvénnyel alkalmazandók jelen ÁSZF rendelkezései, a jelen dokumentumban esetlegesen alkalmazott hiperhivatkozásokra vagy mellékletekre kiterjedően.

12.6 Részleges érvénytelenség. Amennyiben az egyedi szerződés vagy jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan vagy azzá válik, illetve, ha bármely rendelkezés teljesítése lehetetlenné válik (együttesen: érvénytelen rendelkezés), úgy az nem eredményezi az adott szerződés teljes érvénytelenségét vagy hatálytalanságát. Felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést az arról való tudomásszerzésüket követő tíz (10) napon belül orvosolni és olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a legközelebb áll az eredeti szerződéses akaratukhoz és a szerződést ennek megfelelően, írásban módosítani.

12.7 Joglemondás kizárása. Az egyedi szerződés vagy jelen ÁSZF vagy bármely vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint a feleket megillető valamely jog vagy jogorvoslat nem vagy késedelmes gyakorlása nem értelmezhető ezen jogról vagy jogorvoslatról való lemondásként, illetve valamely jog vagy jogorvoslat részleges vagy egyszeri gyakorlása nem meríti ki ezen jog vagy jogorvoslat további gyakorlásának lehetőségét. Minderre tekintettel joglemondó nyilatkozat kizárólag kifejezetten erre irányuló, a másik félnek címzett nyilatkozatban lehetséges.

12.8 Kapcsolattartás (ügyfélszolgálat)

Szolgáltató elérhetőségei:
cím: 1118 Budapest Pecz Samu utca 4.
telefon: 06-30/777-2387
e-mail: suttogovendeghaz@gmail.com

Szolgáltató ezen megjelölt elérhetőségeken tart fenn ügyfélszolgálatot, továbbá ezen elérhetőségeken lehet panasz- vagy egyéb bejelentéssel élni.

Jelen ÁSZF elfogadásával Vendég kijelenti, egyúttal kifejezetten tudomásul veszi, hogy elolvasta és megértette az egyedi szerződés és jelen ÁSZF rendelkezéseit és azok következményeit, valamint lépéseket tett azok körültekintő átgondolására, továbbá az azokban foglalt rendelkezéseket önmagára nézve kötelező erejűnek elfogadja.